Afgelasting wijkbijeenkomst 15 januari a.s.

Afgelasting wijkbijeenkomst 15 januari a.s.

Op 15 januari a.s. staat de wijkbijeenkomst de Zuidlanden gepland. Wij betreuren het te moeten melden dat deze bijeenkomst geen doorgang kan vinden. Reden voor het afgelasten van de wijkbijeenkomst is een opeenvolging van gebeurtenissen in de afgelopen drie maanden.

Kort samengevat stelt het wijkpanel vast dat we onze rol als vertegenwoordiger en belangenbehartiger voor de wijk niet goed kunnen uitvoeren. Dit concentreert zich voornamelijk in de samenwerking met het Projectbureau De Zuidlanden, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de wijk en onze belangrijkste gesprekspartner binnen de gemeente.

Veel van de wensen, ideeën en klachten die we vanuit de wijk overbrengen neemt het projectbureau onvoldoende serieus. Gesprekken hierover met ambtenaren en wethouders hebben door de jaren heen niet de gewenste verbetering opgeleverd. In gevallen waarin we samen wel mooie resultaten boeken ontstaat regelmatig alsnog discussie over de communicatie, of worden toezeggingen en gemaakte afspraken door de gemeente niet nagekomen of achteraf anders uitgelegd.

Waar we hoopten op verbetering, heeft de beleving dat we vooral als verlengstuk van de gemeente zelf worden gezien de laatste maanden juist de overhand gekregen. Dit heeft de vraag op geworpen of we onze rol als onafhankelijk vertegenwoordiger van de wijk überhaupt kunnen uitvoeren.

Dit is aangekaart bij wijkwethouder Herwil van Gelder, tevens portefeuillehouder wijken en dorpen. Een gesprek hierover vindt later deze maand plaats.

Met de datum van de vorige wijkconferentie in het achterhoofd willen we u toch graag informeren over wat er allemaal wél goed gaat. Omdat we het belangrijk vinden om bewoners te informeren over de activiteiten en plannen van het wijkpanel en van onze werkgroepen, hebben we besloten dit hierbij langs deze weg te doen. Ook om de zaken die goed gaan niet door de problemen met het projectbureau te laten overschaduwen.

Namens Wijkpanel De Zuidlanden
Anna van Lang
Voorzitter

Een wijk die leeft dankzij betrokken bewoners

In 2020 bestaat Stichting Wijkpanel De Zuidlanden tien jaar. Een decennium geleden besloot een groep bewoners van Techum van het eerste uur om een wijkpanel op te richten. De gemeente ziet wijkpanels als belangrijke en onmisbare partners, aanspreekpunten en aanjagers van activiteiten en initiatieven in de wijken.

In tien jaar tijd is de wijk flink gegroeid en intussen uitgebreid met de buurten Wiarda en De Klamp. Onder de vlag van het wijkpanel dachten bewoners mee over de ontwikkeling van de wijk en signaleerden dingen die beter kunnen. Ook staken we volop zelf de handen uit de mouwen bij diverse activiteiten en initiatieven.

Bij veel activiteiten werken we samen met partijen zoals de gemeente, maar bovenal gebeurt er zoveel dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers. Binnen onze werkgroepen en het bestuur zijn bewoners het hele jaar door actief. Ook incidentele hulpkrachten helpen mooie activiteiten en waardevolle initiatieven voor de wijk mogelijk te maken. Iets om trots op te zijn en vast te houden.

Terugblikken en vooruitkijken

Een groot aantal vrijwilligers was in november aanwezig tijdens de jaarlijkse borrel voor onze werkgroepen. Een gezellige en inspirerende avond waarin veel successen en ideeën voorbijkwamen. Of je nu in een werkgroep zit die zich bezighoudt met verkeersveiligheid, het wijkfeest, de wijkkrant, activiteiten voor de jeugd, Wiarda of de ijsbaan: enthousiasme en iets willen betekenen is wat ons allen verbindt en samen komen we verder.

Net als andere wijkpanels organiseert Wijkpanel De Zuidlanden jaarlijks een bijeenkomst (‘wijkconferentie’) voor de wijk. Deze bijeenkomst staat in het teken van informeren over activiteiten en plannen van het wijkpanel en met elkaar in gesprek gaan wat we samen voor elkaar en de wijk kunnen betekenen. Deze bijeenkomst stond gepland voor 15 januari a.s. Door enkele ontwikkelingen heeft het wijkpanel besloten deze bijeenkomst af te lasten c.q. uit te stellen.

2019: Waar kunnen we trots op zijn, wat kan er beter?

Het jaar 2019 kende diverse hoogte- en dieptepunten. Een aantal willen we graag expliciet benoemen.

Het wijkfeest
Het grote hoogtepunt in De Zuidlanden was het afgelopen jaar opnieuw het wijkfeest. Een enthousiast team zorgde met hulp van vele vrijwilligers en sponsoren wederom voor een geslaagd programma.

De activiteiten rond het thema ‘The Movies’ trok dit jaar letterlijk de wijk in. Het feest zorgde voor verbinding tussen Techum en Wiarda, met diverse activiteiten op en rond het water. Ook het versieren van straten zorgde voor een hoop saamhorigheid. Ook traditionele onderdelen als de zeskamp, de pubquiz en muziek in de tent waren aanwezig. Door het succes van het wijkfeest waren ook dit jaar de kosten en inkomsten van het feest ongeveer in evenwicht. Het wijkpanel faciliteert de organisatie en springt waar nodig bij.

De voorbereidingen voor komend jaar zijn alweer in gang gezet: Het thema van de editie op 28 en 29 augustus luidt ‘Zuidlanden gaat Hollands’. Blijf op de hoogte van nieuws over het wijkfeest door de speciale Facebook-pagina te volgen.

Activiteiten voor de jeugd
Met de ontwikkeling van De Zuidlanden wordt ook de groep jongeren (12-16 jaar) steeds groter. Voor de jeugd in onze wijk is er tot nu toe niet zoveel te beleven. Vanuit de werkgroep Jeugd zijn de afgelopen jaren enkele malen activiteiten georganiseerd voor deze doelgroep. Het gebrek aan een gebouw of een vaste plek om deze activiteiten te kunnen organiseren is een probleem.

In 2019 zijn er afspraken gemaakt met de gemeente over het incidenteel gebruik van de iglo als tijdelijk onderkomen voor dit soort activiteiten. Na de eerste ‘jeugdsoos’ is besloten vaker dit soort avonden te organiseren.

In de plannen voor De Zuidlanden is niet voorzien in een wijkgebouw, buurthuis of jeugdhonk. Een enquête die het wijkpanel wilde houden naar de behoefte en wensen in de wijk is vanwege de situatie met het projectbureau nog niet gehouden. Samen met de werkgroep jeugd, onze andere werkgroepen en de rest van de wijk hopen we dat er op termijn een definitieve plek kan komen waar (binnen)activiteiten voor de wijk kunnen plaatsvinden.

De werkgroep jeugd zorgde samen met vele vrijwilligers en Van der Valk Hotel Leeuwarden ook voor de eerste intocht van Sinterklaas in De Zuidlanden. Afgaand op alle blije gezichten aan de kade (en later tijdens het feest in het hotel) hopelijk het begin van een mooie traditie.

Wijkkrant
Waar een paar jaar geleden nog werd gevreesd voor het voortbestaan van de wijkkrant, beschikt deze inmiddels weer over voldoende redactieleden. De krant verschijnt 3 à 4 keer per jaar en is ook voorzien van enkele nieuwe rubrieken. Samen met de andere communicatiemiddelen in de wijk is de wijkkrant waardevol voor de verbinding en informatievoorziening in de wijk. En niet te vergeten elke keer weer leuk om te lezen!

Voorgaande edities van de wijkkrant zijn ook te lezen via dit archief.

IJsbaan
Bijna hadden we voor de derde winter op rij kunnen schaatsen op de ijsbaan in onze wijk. Op het moment dat het ijs nog net te dun was om te vegen, maakte een sneeuwbui een eind aan deze goede hoop. Voor deze winter lijkt een goede vorstperiode nog steeds niet uitgesloten, maar het blijft afwachten.

Na een aantal jaren opbouwen, geholpen door diverse fondsen, de gemeente en vele vrijwilligers, ging voor de ijsbaan in 2019 een nieuwe fase in. De werkgroep verzorgt officieel het beheer van het terrein. Hierbij wordt zij geholpen door schapen. Om de ijsbaan in stand te kunnen houden, ijs of geen ijs, wordt ook gerekend op steun vanuit de wijk. Hoe bewoners hierbij kunnen helpen wordt in januari bekendgemaakt.

Volg voor nieuws over de ijsbaan de speciale Facebook-pagina.

Woonrijp maken Wiarda en Techum
De werkgroepen Wiarda en Verkeer zijn door de gemeente nauw betrokken bij de plannen voor de definitieve inrichting van Techum en Wiarda fase 1. In afzonderlijke overleggen werden zij door het projectgroep geïnformeerd over de ontwerpen. In de overleggen is onder meer gekeken naar verkeersveiligheid, groen en verwachtingen die bij bewoners over de inrichting bestaan. In Wiarda betrof het de uitwerking en aanpassing van een eerder plan tot een definitief ontwerp. Bij het ontwerp voor delen van Techum die nog niet zijn ingericht is ook gekeken naar reacties op een oproep van het wijkpanel over groen in de wijk begin vorig jaar.

Naar aanleiding van reacties van de werkgroepen en van bewoners zijn de ontwerpen op enkele punten aangepast. De gemeente werkt intussen aan de voorbereidingen voor de uitvoering. Het komend jaar start de gemeente ook de voorbereidingen op voor de inrichting van De Klamp en Wiarda fase 2 en 3. Men heeft aangeboden om ook hierover in gesprek te gaan met vertegenwoordigers vanuit de buurten.

De werkgroep Wiarda communiceert behalve via de website en sociale media van het wijkpanel ook in de besloten Facebookgroep Wonen in Wiarda.

Groenplan
Eind 2018 heeft de gemeenteraad besloten dat de gemeente in 2019 een groenplan zou moeten maken voor de gebieden tussen de buurtschappen. Om tot een kansenkaart te komen heeft Projectbureau De Zuidlanden gesproken met diverse partijen, waaronder het wijkpanel en enkele van onze werkgroepen. Ook is er een avond georganiseerd in de iglo waar bewoners hun ideeën over de groenstructuur konden delen.

De kansenkaart die hier uit is gekomen is aan het wijkpanel en enkele andere organisaties gepresenteerd. Vervolgens is de gemeente aan de slag gegaan met de uitwerking tot een groenplan. De gemeente is er niet in geslaagd dit plan in 2019 af te ronden. Over het vervolgtraject is door de gemeente nog niets gecommuniceerd. Het wijkpanel maakt zich zorgen dat er in de grondexploitatie geen budget gereserveerd is voor de groenstructuur tussen de buurtschappen, en dat de plannen voor nieuwe buurtschappen nog altijd leidend zijn bij het bepalen waar de ruimte voor de groenstructuur zich bevindt.

Verkeersveiligheid
De Nije Daam en de schoolzone bij de Pionier zijn al vele jaren onderwerp van gesprek met de gemeente. De tijdelijke situaties worden als onveilig ervaren. In 2019 werden deze gesprekken meer concreet.

Nije Daam
Voor de Nije Daam zijn de plannen voor Unia hiervoor de directe aanleiding. De ontwikkeling van dit buurtschap leidt tot meer bouwverkeer en de in de Structuurvisie genoemde verbinding tussen Nije Daam en Wergeasterdyk lijkt van tafel. Eerder was er sprake van rotondes en een 30km-zone op een deel van de Nije Daam, maar daar is de gemeente op teruggekomen. De werkgroep betreurt dit, maar is blij dat er in elk geval iets gaat gebeuren. Na het bespreken van het nieuwe ontwerp zijn er nog enkele kleine verbeteringen aangebracht.

Schoolzone Pionier
Door de besluiten over de huisvesting van de scholen kan ook een begin worden gemaakt met een ontwerp voor de definitieve inrichting van de schoolzone bij de Pionier. Vertegenwoordigers van de school en onze werkgroep hopen op een plan waarin fietsen wordt gestimuleerd en zowel de veiligheid als de bereikbaarheid goed geregeld zijn.

Toegangsweg Wiarda
Door het wijkpanel en onze werkgroep Wiarda is bij de gemeente het afgelopen jaar meerdere keren aandacht gevraagd voor de situatie rondom het sportcomplex. Ondanks de aanleg van een extra parkeerterrein parkeren er nog steeds veel auto’s op de weg. De drukte veroorzaakt niet alleen ergernis; bewoners zijn ook bezorgd over de bereikbaarheid van hun straten voor hulpdiensten. We blijven hierover graag met de gemeente en de sportverenigingen in gesprek.

Negeren roodlicht Overijsselselaan
Ook in 2019 hebben wijkbewoners hun zorgen geuit over de onveiligheid van de kruisingen van de Overijsselselaan. Hoewel het aantal geregistreerde aanrijdingen meevalt, wordt er veel door rood gereden. Ook zijn er met grote regelmaat bijna-ongelukken.

Hierover hebben het afgelopen jaar enkele overleggen plaatsgevonden met de verkeerswethouder en de afdeling verkeer van de gemeente. De gemeente neemt de signalen serieus en heeft een verzoek gedaan om roodlichtcamera’s te plaatsen. Omdat het OM hiervoor geen toestemming geeft is door een onafhankelijk bureau onderzoek gedaan naar de situatie.

In een laatste overleg, waarbij ook de politie aanwezig was, is het resultaat van dit onderzoek besproken. De gemeente heeft een extern bureau ingeschakeld, die vanaf januari werkt aan een plan voor deze proeven.

Het doel is om het aantal roodlichtrijders te verminderen. De snelheid van het verkeer wordt momenteel niet als een groot probleem ervaren, mede dankzij het effect van de groene golf. Wel zou tijdens de proeven het mogelijke effect van tijdelijke maatregelen op de snelheid en de uitstoot van geluid (zowel objectief als de beleving in de wijk) gemeten moeten worden.

Ondanks de wens van de gemeente en vanuit de wijk, lijkt het OM niet mee te werken om bij deze proeven ook het effect van tijdelijke roodlichtcamera’s te testen. Het wijkpanel en onze werkgroep verkeer hopen dat bewoners en andere gebruikers op korte termijn iets zullen merken van alle overleggen en onderzoeken die hebben plaatsgevonden.

Fietspad Wiarda – De Klamp
Het wijkpanel ontvangt regelmatig vragen van bewoners en werkgroepen wanneer de gemeente het geplande fietspad gaat realiseren tussen de Hounsdyk en de Wergeasterdyk. Vanwege de aanhoudende signalen dat het fietspad hard wordt gemist heeft het wijkpanel gevraagd voor de aanleg niet te wachten op de stedenbouwkundige plannen voor De Hem.

De gemeente heeft toegezegd zich te zullen inspannen om de aanleg van het fietspad zo veel mogelijk te versnellen. De gemeente zal zelf communiceren wat dit betekent voor de planning.

Gemeentelijke plannen voor nieuwe buurtschappen
Wanneer De Zuidlanden in 2019 in het nieuws was, ging het vaak over plannen voor nieuwe buurtschappen. Dat er na Techum, Wiarda en De Klamp nog meer gebouwd zou worden was bij de meeste bewoners bekend toen zij hier kwamen wonen. Waaraan die plannen zouden moeten voldoen staat onder meer in de gemeentelijke structuurvisie voor De Zuidlanden.

Bij het gemeentelijke plan voor het buurtschap Unia bleek niet eenvoudig om de door makelaars en de gemeente zelfgecreëerde verwachtingen waar te maken. Het afbreken van gesprekken met een curator dwong de gemeente om huizen in te tekenen op plekken die in eerdere schetsen groen leek te blijven. Bebouwing kwam dichter bij bestaande woningen dan eerder voorgespiegeld. De ruimte die overbleef tussen de buurtschappen pakte kleiner uit.

Het wijkpanel heeft bewoners van De Golle, De Opfeart en It Waarlamke bijgestaan in hun pleidooi dat het plan voor Unia niet aan eerdere plannen en beloftes voldoet. Niet alleen om voor hun belangen op te komen; ook omdat het in het belang van de hele wijk is om vast te houden aan een structuur van kleinschalige buurtschappen gescheiden door groen.

In de gemeentelijke besluitvorming leidde de inspraak van bewoners en het wijkpanel tot een aantal aanpassingen van het plan voor Unia. Met deze aanpassingen zijn we blij. Tegelijk blijft de vraag hangen of de gemeente – met andere keuzes in het verleden, of nu men aan de oostkant toch over meer ruimte lijkt te kunnen beschikken – toch tot een beter plan had kunnen komen, ook financieel.

Bij de uitwerking van de plannen voor Unia en De Hem besteedt de gemeente meer aandacht aan communicatie. Zo kunnen directe belanghebbenden meedenken in klankbordgroepen. Leidt de aandacht voor communicatie ook tot betere plannen? Hoewel wensen en ideeën uit de omgeving meer en eerder worden opgehaald, blijven wijkbewoners de uitwerking van nieuwe plannen belangstellend volgen.

Zendmast sportcomplex Wiarda
Een informatieavond in oktober over het plan voor een telecommast op het terrein van sportpark Wiarda riep de nodige vragen op. De gemeente werkt aan de beantwoording van de gestelde vragen. Ook is toegezegd dat samen met omwonenden en vertegenwoordigers van het wijkpanel en dorpsbelang opnieuw naar de locatie zal worden gekeken.

Zonnepark langs de N31
De gemeente heeft een vergunning verstrekt voor een zonnepark direct ten noorden van de Wâldwei (tussen de Wergeasterdyk en Drachtsterweg). Het wijkpanel is hierover geïnformeerd nadat de vergunning was verleend. Er zijn maatregelen genomen om de zonnepanelen in te passen in het landschap en minder zichtbaar te maken vanuit Wiarda en De Klamp. Een tekening van het plan leverde enkele vragen op over deze maatregelen en hoe het ingetekende groen zal worden beheerd.

Het wijkpanel heeft gevraagd om contact met de initiatiefnemer van het zonnepark. Omdat de doorgang op dat moment volgens de gemeente niet zeker was en het een bedrijf uit Scandinavië betrof leek dit het projectbureau (nog) niet nodig. Via de media hebben wij recent vernomen dat het plan wordt ontwikkeld door een Nederlandse dochteronderneming in samenwerking met de gemeente en de vereniging Energiek Goutum en definitief doorgaat.

Kennismaking burgemeester Buma
Op 19 september bracht burgemeester Buma een kennismakingsbezoek aan De Zuidlanden. Per boot en met behulp van de Leeuwarder City Train heeft hij in korte tijd veel van de wijk kunnen zien. Onderweg was er ruimte voor gesprekken met bewoners uit onze buurten Techum, Wiarda en De Klamp.
Tijdens het bezoek maakte de burgemeester kennis met enkele leden van het wijkpanel en van werkgroepen als Wijkfeest, Jeugd, Verkeer, Wijkkrant, IJsbaan en Wiarda. In de diverse gesprekken kwamen verschillende thema's vaak terug, waaronder verbinding (binnen de wijk en met de gemeente), jeugd en het goed afmaken van de wijk.

Buurtnaamborden
Met het plaatsen van buurtnaamborden in Techum en Wiarda gaat een wens van de wijk in vervulling. Na het verdwijnen van het blauwe kombord dat jarenlang aan de rand van Techum stond versterken deze borden het gevoel van thuiskomen.

De gemeente plaatste de borden, die dankzij het wijkpanel zijn voorzien van een ruimte voor aankondigingen. Het is de bedoeling om in de toekomst ook borden te plaatsen bij de invalswegen van De Klamp en de laatste twee buurtschappen.

ZuiderloopRoute
In een bijzondere samenwerking met Goutum en Zuiderburen is in 2019 een netwerk van (hard)looproutes aan de zuidkant van de stad gerealiseerd. Het project bestaat onder meer uit markeringen, een website en informatieborden.

De projectgroep, waar ook bewoners uit De Zuidlanden in zitten, wil komend jaar de startpunten van de routes in De Zuidlanden en Zuiderburen, net als in Goutum, graag voorzien van watertappunten.

Tot slot

Via deze weg hopen we u -voor zover dat mogelijk is- zo goed mogelijk te hebben geïnformeerd. Over de situatie met de gemeente volgt binnenkort een gesprek met de wijkwethouder en portefeuillehouer wijken en dorpen Herwil van Gelder. Voor ons staat voorop dat de dingen die goed gaan in de wijk gewoon door moeten kunnen gaan. We hopen u zo spoedig mogelijk na het gesprek met de wethouder te kunnen informeren over de uitkomst hiervan.

EnquĂȘte wijkvoorziening De Zuidlanden

Het wijkpanel onderzoekt de haalbaarheid van een eigen wijkcentrum.

Wijkkrant 29 (december 2020)

Lees hier de wijkkrant editie december 2020.

Meer nieuws