Tekeningen woonrijp maken Techum

Tekeningen woonrijp maken Techum

Waar de bouwwerkzaamheden in de buurtschappen zijn beëindigd kan de wijk definitief worden ingericht.  Projectbureau De Zuidlanden van de gemeente Leeuwarden stelde deze zomer de definitieve ontwerpen voor Techum, Goutum-Súd en fase 1 van Wiarda vast. De tekeningen voor Wiarda en Goutum-Súd zijn al eerder gepubliceerd door de gemeente. Nu zijn ook de tekeningen voor Techum inzichtelijk.

Veel woonstraten in Techum zijn de afgelopen jaren al voorzien van definitieve bestrating en groen. De straten De Golle en De Greide worden afgemaakt nadat de laatste woningen klaar zijn, waaraan momenteel wordt gebouwd. De gemeente heeft aangegeven dat ook de inrichting van It Dwershûs, It Uleboerd en het tweede deel van de Buorkerij in aantocht is. Deze straten zijn de afgelopen jaren nog intensief gebruikt door zwaar bouwverkeer.

Bekijk de tekeningen voor Techum

Rond het vaststellen van de tekeningen voor Techum heeft de gemeente meerdere keren overleg gehad met vertegenwoordigers van Wijkpanel De Zuidlanden en onze werkgroep Verkeer. In deze gesprekken is ook inbreng vanuit de wijk meegenomen, waaronder de reacties op een oproep rond groen in Techum. Daarnaast heeft de gemeente ook inbreng die zijzelf door de jaren heen van bewoners heeft ontvangen meegewogen.

De insteek van het overleg was vooral informerend, maar heeft volgens de gemeente wel degelijk tot enkele aanpassingen geleid. Zo zijn er aan de noordkant meer bomen ingetekend van verschillende (bloeiende) soorten en komt er meer groen bij de woningen rond It Keldersfinster. Het tweede deel van de Buorkerij wordt voorzien van een voetpad en er is nadrukkelijker gekeken naar de verkeersveiligheid.

De aanpak van de laatste straten en kruisingen betekent een flinke verbetering, maar het wijkpanel en de werkgroep Verkeer zien deze in de toekomst graag geëvalueerd. Zeker ook omdat fietsroutes nog zullen veranderen door de verhuizing van De Sprong en de ontwikkelingen in De Klamp.

In het komende plantseizoen wordt zo veel mogelijk van het ingetekende groen dat nog ontbreekt aangeplant. In straten die nog zijn ingericht als bouwweg kan dit alleen als dit de stratenmakers niet hindert.

Voor de nog te bouwen fietsbrug tussen de Opkeamer en De Nije Daam wordt gewerkt aan een aanbesteding waaronder meerdere bruggen in De Zuidlanden zullen vallen.

Groenplan, Molkenkelder en Nije Daam

In de gepubliceerde tekeningen is het groen aan de buitenkant van Techum nog niet uitgewerkt. De ruimte rondom de buurtschappen is onderdeel van het Groenplan, waaraan door de gemeente wordt gewerkt. De gemeente verwacht hier in de komende maanden meer over te kunnen communiceren.

De inrichting van de Molkenkelder wordt betrokken in de plannen voor de schoolzone. De definitieve inrichting van dit gebied hangt samen met de uitbreiding van Kindcentrum De Pionier. Ook hierbij zal de wijk, onder meer via het wijkpanel en de werkgroep verkeer, worden betrokken. We hebben gevraagd om hierbinnen, naast de verkeerssituatie bij de school zelf, ook aandacht te hebben voor de hoek met de Buorkerij, inclusief het hier aanwezige olifantenpaadje.

Voor de inrichting van De Nije Daam werkt de gemeente aan een apart ontwerp. Deze weg is al enkele jaren onderwerp van gesprek met onze werkgroep Verkeer. Ook in de besluitvorming rond Unia hebben bewoners hun zorgen geuit over de veiligheid van deze weg. De weg is breed, waardoor er hard wordt gereden, en er rijdt regelmatig bouwverkeer. Met de toekomstige van ontwikkeling van Unia zal de hoeveelheid verkeer nog toenenemen.

De werkgroep Verkeer is in de zomer geïnformeerd dat de gemeente de plannen voor de Nije Daam heeft gewijzigd. De gemeente ziet af van twee geplande rotondes en ook de inrichting van een 30km-zone is van tafel. De werkgroep en de gemeente zijn nog in gesprek over mogelijkheden om het ontwerp nog te verbeteren.

Theetuin Stadstuin Techum van start

Bij Stadstuin Techum wordt gewerkt aan een theetuin. Deze is geopend vanaf 4 juli.

Werkzaamheden glijbaan natuurspeelplaats

De gemeente herstelt binnenkort het zandbed van de glijbaan in de Klimop.

Meer nieuws