Onderzoek naar problematiek Overijsselselaan

Onderzoek naar problematiek Overijsselselaan

Naar aanleiding van de aandacht voor het vele door rood rijden op de kruispunten Overijsselselaan is de Gemeente Leeuwarden opnieuw in overleg gegaan met de politie omtrent de aanvraag voor flitspalen. De gemeente heeft laten weten dat dit wederom niet tot overeenstemming heeft geleid over de aanpak van het probleem.

De politie houdt vast aan het standpunt dat het veelvuldige doorrijden bij rood wordt veroorzaakt door het inzetten van een groene golf om de maximumsnelheid af te dwingen. Volgens de politie is dit een verkeerde keuze omdat het weg niet oogt als 50km-weg. Een positief advies van de politie is nodig voor het Openbaar Ministerie tot het plaatsen van de door de gemeente aangevraagde flitspalen over kan gaan.

De gemeente en de politie hebben afgesproken dat een adviesbureau onderzoek naar het probleem gaat doen. Dit bureau gaat objectief in kaart brengen wat er aan de hand is en hoe dit zich verhoudt tot andere locaties in Leeuwarden en daarbuiten. Hierbij wordt ook een verkeerspsycholoog ingeschakeld.

Naar wij hebben begrepen kan dit onderzoek zowel nieuwe oplossingen naar voren brengen als de noodzakelijkheid van reeds bekende opties (zoals flitspalen) aantonen. De onderzoekresultaten worden nog voor de zomer verwacht.

Het wijkpanel betreurt het dat de gemeente en politie het nog altijd niet eens zijn over een oplossing voor het door rood rijden. Dit probleem bestond al voordat de groene golf werd ingevoerd en zelfs al in de situatie vóór de opening van de Overijsselselaan. We horen veel geluiden in de wijk dat hier nu eindelijk wat aan moet gebeuren. Onze hoop is dan ook dat na het onderzoek snel effectieve maatregelen worden getroffen.

Uitnodiging inspiratiedag De Hem

De gemeente Leeuwarden gaat graag op 14 december met u in gesprek over De Hem.

Fietspad Wiarda-De Klamp

In reactie op vragen uit de wijk kijkt de gemeente concreet hoe snel dit kan worden aangelegd.

Meer nieuws