Basisschool Goutum kan toestroom niet aan

Basisschool Goutum kan toestroom niet aan

'Onderwijsmisère door groei Leeuwarden-Zuid', zo kopt de Leeuwarder Courant vandaag. Aanleiding voor het artikel is de situatie bij Kindcentrum Wiarda in Goutum. Door een grote stroom nieuwe leerlingen, als gevolg van de woningbouw in De Zuidlanden en een verjonging binnen het dorp zelf, komt de Wiardaskoalle lokalen te kort. De dorpsschool is hard op weg naar 275 leerlingen. In de gemeentelijke prognoses werd uitgegaan van een groei tot maximaal 225 kinderen.

De gemeente Leeuwarden werkt vooralsnog niet mee aan de op korte termijn gewenste uitbreiding van de school. Momenteel wordt er al een groep ondergebracht in het speellokaal. Volgens de gemeente kan één van de groepen na de zomervakantie terecht in een leegstaand lokaal van basisschool De Weide in Aldlân. Begin deze maand luidden ouders hierover de noodklok. Vanuit de gemeenteraad werden daarop vragen gesteld aan het college. Ouders werden maandagavond bijgepraat tijdens een informatieavond.

De situatie lijkt op de gang van zaken eind vorig jaar bij Kindcentrum De Pionier in Techum. Ook daar liepen school en kinderopvang er tegenaan dat zij harder groeien dan waar rekening mee was gehouden. Ook daar zag de gemeente geen noodzaak voor uitbreiding. Als noodgreep wordt een groot deel van de buitenschoolse opvang van dit kindcentrum sinds 1 januari ondergebracht in Zuiderburen. Vanwege de verwachte verdere groei wordt bij de Pionier nu alsnog gewerkt aan een uitbreiding.

Het is duidelijk dat de scholen in 'Leeuwarden-Zuid' harder groeien dan de gemeente had voorzien. Daarnaast werd er in rekenmodellen geen rekening mee gehouden dat ouders hun kinderen het liefst in hun eigen wijk of dorp naar school laten gaan, en niet bijvoorbeeld in Zuiderburen. Scenario's wat te doen bij andere omstandigheden dan voorzien, door het aantrekken van de woningmarkt en een grotere groei van het aantal kinderen, liggen niet klaar. Discussies over welke kortetermijnoplossingen acceptabel zijn zorgen voor onrust.

De groei van het aantal leerlingen vanuit de buurten Goutum-Súd, Wiarda en Techum valt binnen het project De Zuidlanden. Grondslag voor dit nieuwe stadsdeel is de door de gemeenteraad vastgestelde Structuurvisie uit 2011. Hierin staat dat voorzieningen op tijd, op niveau en op maat aangeboden moeten worden, waar nodig middels flexibele, creatieve en slimme concepten. De komende jaren worden er nog drie nieuwe buurtschappen bijgebouwd, zonder dat expliciet in extra capaciteit voor onderwijs is voorzien.

Wijkpanel De Zuidlanden roept alle partijen die betrokken zijn bij basisonderwijs in het gebied opnieuw op om prognoses en verklaringen uit het verleden los te laten. Stel samen vast wat er aan de hand is en wat vandaag en morgen moet gebeuren om kwalitatief basisonderwijs in dit gebied te waarborgen. Voorkom nieuwe onrust door problemen en uitdagingen op tijd te benoemen en scholen en ouders tijdig en beter te betrekken bij te maken afwegingen.

Wethouder van onderwijs Hilde Tjeerdema sprak maandagavond de verwachting uit in overleg met scholenkoepel Proloog toch binnenkort een oplossing te kunnen bieden voor de Wiardaskoalle in Goutum. Hoewel het wijkpanel niet rechtstreeks betrokken is bij de huisvesting van scholen en kindcentra zullen we dit onderwerp blijven volgen.

Actie voor buurt-AED in Wiarda geslaagd

Na de succesvolle inzamelingsactie kan de AED binnenkort worden geplaatst.

Brieven aan de burgemeester

Dhr. Buma begint zijn kennismaking met wijken en dorpen op 19 september in De Zuidlanden.

Meer nieuws