23 mei informatiebijeenkomst over Unia

23 mei informatiebijeenkomst over Unia

De Gemeente Leeuwarden organiseert op 23 mei een informatiebijeenkomst voor bewoners van De Zuidlanden. Onderwerp is het nieuwe buurtschap Unia.

Het plan van de gemeente voor dit buurtschap stuitte op grote bezwaren in de wijk. Bewoners constateerden dat het plan sterk afweek van de Structuurvisie voor De Zuidlanden en van de eerder door de gemeente bij kopers gecreëerde verwachtingen. Na de eerste behandeling in de gemeenteraad op 27 februari ging de gemeente opnieuw in gesprek met bewoners en het wijkpanel. Deze gesprekken gingen onder meer over de afstand van de woningen van Unia ten opzichte van Techum en De Klamp, het behoud van de beloofde open groene ruimte tussen buurtschappen, de ontsluiting van Unia en het verloop van fiets- en vaarroutes. Het college besluit op 14 mei met welke aanpassingen de plannen voor Unia opnieuw worden voorgelegd aan de raad.

Tijdens een informatieavond zal de gemeente wijkbewoners informeren over de voorgestelde wijzigingen. De gemeente heeft bewoners uitgenodigd voor een bijeenkomst op donderdag 23 mei 2019 om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) bij Van der Valk Hotel Leeuwarden aan de Lynbaan 35 in Leeuwarden. Zoals ook te lezen was in de schriftelijke uitnodiging van de gemeente wordt een aanmelding via info@dezuidlanden.nl op prijs gesteld.

Het wijkpanel hoopt dat deze wijzigingen een acceptabel plan opleveren. De komst van nieuwe buurtschappen is bepalend voor hoe onze wijk er over tientallen jaren nog bij zal liggen. Onder andere hoeveel groen er overblijft, hoe veilig kinderen op de fiets naar school kunnen, of bewoners de voorgehouden rust en ruimte krijgen om te wonen en te recreëren, kortom of de gemeente haar eigen plannen uitvoert. Hoewel het college sinds kort toch bereid is tot de aankoop van grond die dit mogelijk kan maken, is ook aangegeven dat contacten hierover invloed hebben op de wijzigingen van het huidige plan voor Unia. We rekenen erop dat de gemeenteraad bij het vervolg van de besluitvorming kritisch zal kijken naar zowel het proces als de inhoud van het aangepaste plan en of het voldoet aan de vastgestelde visie voor De Zuidlanden.

Vindt u een groene en veilige leefomgeving belangrijk? Bent u benieuwd welke gevolgen de komst van het buurtschap Unia kunnen hebben? Dan raden we u aan om u 23 mei te laten informeren over de nieuwe plannen.

Uitnodiging inspiratiedag De Hem

De gemeente Leeuwarden gaat graag op 14 december met u in gesprek over De Hem.

Fietspad Wiarda-De Klamp

In reactie op vragen uit de wijk kijkt de gemeente concreet hoe snel dit kan worden aangelegd.

Meer nieuws