Gemeenteraad aan zet bij plannen Unia

Gemeenteraad aan zet bij plannen Unia

Deze week heeft het college van B&W een besluit genomen over het stedenbouwkundige plan voor het buurtschap Unia, een nieuw te ontwikkelen buurtschap in De Zuidlanden. Ondanks fundamentele bezwaren van Wijkpanel De Zuidlanden en omwonenden wordt het plan ongewijzigd ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Omwonenden en het wijkpanel zijn in de basis niet tegen de ontwikkeling van het buurtschap Unia. Wel hebben zij problemen met de wijze waarop het plan is uitgewerkt. We zijn het met name oneens met het aantal woningen dat binnen een klein gebied is ingetekend. Het plan van de gemeente omvat maar een klein deel van het oorspronkelijk ontwikkelgebied voor Unia. Door de nieuwe locatie en het aantal woningen blijft er nagenoeg geen ruimte over voor een goede inpassing van het buurtschap. Ruimte die eerder rond Techum, Wiarda en De Klamp wel is aangehouden. De voor De Zuidlanden typerende structuur van kleinschalige buurtschappen gescheiden door groene aders draagt bij aan de sociale cohesie en het volop kunnen spelen en recreëren in een groene, natuurrijke wijk.

Vruchteloze gesprekken

Het wijkpanel en omwonenden hebben de afgelopen tijd overleg gevoerd met het projectteam en de wethouders De Haan en Van Gelder. In deze gesprekken is door de gemeente geen bereidheid getoond de plannen aan te passen. Men geeft wel toe dat de omgeving te laat is betrokken bij het plan, maar vindt dat de insteek van het plan past binnen de opdracht van de raad, de Structuurvisie uit 2011.

Het college hanteert een ruime interpretatie van deze structuurvisie en wijst ter verdediging vooral naar het groen en duurzaamheid binnen het buurtschap. De opzet van het plan is naar onze mening teveel gemotiveerd door het op korte termijn kunnen bouwen van woningen en heeft te weinig oog heeft voor de ruimtelijke kwaliteit en structuur van open groene ruimte tussen de buurtschappen die voor De Zuidlanden wordt beoogd.

Behalve dat het plan op verschillende manieren strijdig is met de opdracht van de gemeenteraad is een oplosbare eigendomskwestie leidend voor een afweging hoe onze wijk er over dertig jaar en later nog steeds uit ziet.

Oordeel nu aan de gemeenteraad

Het wijkpanel betreurt het ten zeerste dat het college geen aanleiding en ruimte ziet voor constructief overleg over onze constateringen en bezwaren. Juist omdat we een gezamenlijk belang zien om de wijk De Zuidlanden af te maken.

Hierdoor is de gemeenteraad nu aan zet. Deze zal zich de komende weken buigen over het plan om hier een besluit over te kunnen nemen. De eerste vergadering over Unia is waarschijnlijk op 27 februari. Mede aan de hand van zienswijzen en insprekers laat de raad zich dan informeren over het plan. Ook individuele bewoners kunnen inspreken of van te voren een schriftelijke reactie indienen.

Als het aan ons ligt wordt nog eens kritisch gekeken naar met name de randen van het toekomstige buurtschap. Wanneer van een deel van de woningen wordt afgezien, met name aan de noordzijde van het plan, kan alsnog tot een goed ingepast buurtschap worden gekomen. De vermindering van het aantal huizen kan worden gecompenseerd door de planning voor andere te ontwikkelen gebieden binnen het project De Zuidlanden aan te passen. Zo kan de gemeente ook tijd creëren voor de eventuele ontwikkeling van een tweede fase van Unia, waarbij de ruimte ten oosten van de Wurdumerfeart alsnog wordt betrokken bij dit buurtschap. Oftewel: Gemeente Leeuwarden, zorg dat u uw eigen plannen kunt uitvoeren.

Het collegebesluit en het stedenbouwkundige plan zijn op te vragen via deze link.

In de media

Uitnodiging inspiratiedag De Hem

De gemeente Leeuwarden gaat graag op 14 december met u in gesprek over De Hem.

Fietspad Wiarda-De Klamp

In reactie op vragen uit de wijk kijkt de gemeente concreet hoe snel dit kan worden aangelegd.

Meer nieuws