Wat bespreekt het wijkpanel met de gemeente?

Wat bespreekt het wijkpanel met de gemeente?

Het wijkpanel heeft elke zes weken een overleg met Projectbureau De Zuidlanden en de wijkmanager van De Zuidlanden. Hierin bespreken we wensen en meldingen met de gemeente die vanuit de wijk bij ons zijn binnengekomen. Ook worden we zo op de hoogte gehouden van ontwikkelingen.

Hieronder de belangrijkste punten die in het laatste overleg op 17 december voorbij zijn gekomen.

De Zuidlanden algemeen

 • In het eerste kwartaal van 2019 worden de buurtnaamborden geplaatst in Techum en Wiarda. De borden zijn op verzoek van het wijkpanel voorzien van posterruimte die kan worden gebruikt om bijvoorbeeld activiteiten aan te kondigen.

 • Het wijkpanel heeft bij de gemeente kenbaar gemaakt dat we geïnteresseerd zijn in het project Tiny Forest voor De Zuidlanden om de wijk groener te kunnen maken. Hierover volgt hopelijk in 2019 meer.

 • De gemeente heeft een vergunning verstrekt voor een zonnepark direct ten noorden van de Wâldwei (tussen de Wergeasterdyk en Drachtsterweg). Het wijkpanel is hier niet bij betrokken. Er zijn maatregelen genomen om de zonnepanelen minder zichtbaar te maken vanuit Wiarda en De Klamp. Het wijkpanel heeft hier vragen over. We willen graag in gesprek met het bedrijf dat het zonnepark ontwikkelt.

 • Er is de laatste tijd veel contact geweest over de huisvesting van de scholen en de buitenschoolse opvang. De nieuwbouw van De Sprong gaat van start. De Pionier krijgt geen tijdelijke uitbreiding, dus ook geen mogelijkheid hierbij aan te haken voor een tijdelijke wijkvoorziening. De gemeente en Proloog zijn inmidels in gesprek over een definitieve uitbreiding van de school.

Wiarda

 • De gemeente heeft Wiarda uitgekozen voor een project met tijdelijk groen en spelen. De werkgroep Wiarda is actief betrokken bij de vormgeving en waarschijnlijk wordt dit begin 2019 geplaatst. Dit project is tijdelijk en zal dus geen invloed hebben op de uitvoering van het woonrijp maken van gedeelten van de wijk. Hiermee wordt waarschijnlijk eind 2019/begin 2020 een begin gemaakt.

 • Ondanks de uitbreiding van de parkeerplaatsen bij de voetbalvelden zijn er nog momenten dat er veel auto’s langs de weg parkeren. De gemeente heeft de voetbalvereniging gevraagd hier op te letten. Ook het wijkpanel neemt contact op met de verenigingen met de vraag om bijvoorbeeld een verkeersregelaar in te zetten bij drukke evenementen.

 • In het voorjaar zal er duidelijke belijning op de Hounsdyk komen. Verlichting kan daar niet. Dit wordt vergelijkbaar met wat er afgelopen zomer is gedaan op de Lykwei naar Techum. Reden dat wordt gewacht tot het voorjaar is dat het nu te vochtig is waardoor de strepen niet zouden hechten. In Techum wordt de belijning op de Lykwei doorgetrokken over de terp.

 • Er is door bewoners gevraagd om een hondenlosloopveld. De gemeente vraagt of dit nodig is. Er is al een losloopgebied aan de andere kant van de Drachsterweg richting Zuiderburen.

 • In 2019 wil de werkgroep een kerstboom/verlichting aan het begin van de buurt Wiarda. Dit wordt met de gemeente opgepakt. De gemeente werkt aan nieuw beleid. Het wijkpanel heeft het liefst een oplossing die ook bij de andere wijktoegangen kan worden toegepast.

Techum

 • Het wijkpanel heeft gevraagd of de iglo beschikbaar is voor activiteiten voor de jeugd. Dit blijkt lastig omdat het gebouw overdag wordt gebruikt door medewerkers van de gemeente. De gemeente kijkt op dit moment naar alternatieven voor het gebruik door makelaars en medewerkers. De iglo is een tijdelijk gebouw en zal na het verliezen van deze functies verdwijnen.

 • Nog regelmatig ontvangt het wijkpanel meldingen over verlichting. Bewoners kunnen defecte verlichting het beste zelf melden via 14058 of het contactformulier op de website van de gemeente. De verlichting bij de fietsoversteek Sudertrimdielsdyk-Lykwei wordt binnenkort verbeterd.

 • Het wijkpanel heeft buurtpreventieborden besteld. Deze worden binnenkort geplaatst. Mocht er ook in Wiarda een Whatsapp-buurtpreventiegroep komen dan kunnen we ook hiervoor een bord laten plaatsen.

 • Vanwege de belangstelling heeft de gemeente enige tijd geleden een tekening gemaakt voor ligplaatsen in Techum. Het projectbureau zegt toe een kostenraming te maken. Voor de realisatie en het beheer wordt gedacht aan de vorm van een bewonersinitiatief.

 • Het wijkpanel gaat samen met bewoners inventariseren op welke plaatsen er na het woonrijp maken nog wensen en ideeën bestaan voor extra groen en bomen.

Update woonrijp maken in De Zuidlanden

De gemeente heeft het ontwerp voor de inrichting van Wiarda fase 1 gepubliceerd.

Gebruik van de Eco-Iglo voor wijkactiviteiten

Afspraken met de gemeente bieden ruimte voor meer activiteiten van en voor de wijk.

Meer nieuws