Wijkpanel: Los problemen huisvesting samen op

Wijkpanel: Los problemen huisvesting samen op

Een onderwerp dat in De Zuidlanden momenteel sterk leeft is de huisvesting van de scholen en kinderopvang. Dit bleek ook afgelopen maandag tijdens de jaarlijkse conferentie van Wijkpanel De Zuidlanden. Terwijl de nieuwbouw voor De Sprong eindelijk van start kan gaan groeit kindcentrum De Pionier uit zijn jas. De buitenschoolse opvang wordt daarom binnenkort tijdelijk deels in Zuiderburen gehuisvest. Deze situatie en het vooralsnog ontbreken van een visie en concrete plannen roepen veel vragen op bij ouders.

Waar de gemeente de informatievoorziening tijdens een recente ouderavond aan de betrokken directies overliet, vroeg wethouder onderwijs Hilde Tjeerdema of zij aanwezig kon zijn op onze wijkconferentie om vragen te beantwoorden. Het wijkpanel stemde in, met de kanttekening dat de opzet van deze avond niet die van een discussieavond is. Het doel van deze jaarlijkse avond is om met bewoners te kijken wat we samen kunnen betekenen voor de wijk, waarbij veel meer onderwerpen, ideeën en uitdagingen aan de orde komen dan alleen de huisvesting van kindcentra. We hebben de gemeente op het hart gedrukt om, naast vragen te beantwoorden, de wethouder vooral een duidelijk perspectief te laten bieden en dit niet als communicatievraagstuk te zien.

Achteraf gezien hadden we er als wijkpanel voor moeten kiezen ook de directie van De Pionier uit te nodigen. In meerdere antwoorden verwezen de wethouder en de meegekomen ambtenaar naar de rol van de scholen en kinderopvang en leek te worden tegengesproken dat er problemen zijn waarvoor de gemeente (mede-)verantwoordelijk is. Door de afwezigheid van de directie van De Pionier was deze school niet in de gelegenheid hier aan de gesprekstafel op te reageren. Vertegenwoordigers van Sinne Kinderopvang en basisschool De Sprong waren op eigen initiatief aanwezig. Het wijkpanel betreurt dat we de directie van De Pionier niet met een uitnodiging de kans hebben geboden om ook deel te nemen aan deze avond. De volgende dag is hierover door het wijkpanel meteen contact gezocht met de Pionier.

Tegelijk gingen de wethouder en de meegekomen ambtenaar aan tafel zelf over hun antwoorden. Waar de hoop bestond dat de avond in het teken zou staan van meer begrip en perspectief, werd bij de aanwezige ouders het beeld juist versterkt dat de gemeente problemen niet onderkent. Voor oorzaken en oplossingen wijst men naar de scholen en opvang. GGD-eisen ten aanzien van kinderopvang worden niet actief meegenomen door de gemeente. Het gaat te ver om hier op details in te gaan, maar het is duidelijk dat betrokken partijen het nog niet eens zijn over de noodzaak en de benodigde aanpak.

Hoewel we als wijkpanel geen directe partij zijn bij de huisvesting van scholen en kinderopvang, voelen we ons als vertegenwoordigers van de wijk –en ook als ouders– nauw betrokken bij dit onderwerp. We zien bij de scholen en de kinderopvang veel inzet en creativiteit om, ondanks de flinke groei van het aantal kinderen, toch in te zetten op kwaliteit. Om dit te kunnen blijven waarborgen en te zorgen dat er binnen De Zuidlanden voldoende capaciteit beschikbaar is voor onderwijs en opvang is een gezamenlijke visie hard nodig, zowel voor de korte als lange termijn.

Na alle onrust die dit onderwerp al heeft gegeven is het nodig dat de betrokken partijen in goed overleg tot plannen komen die gezamenlijk gepresenteerd kunnen worden aan gezinnen in de wijk. In de toekomstige wijk Middelsee geplande scholen beantwoorden onvoldoende aan de hudige groei in De Zuidlanden. De gemeente heeft een cruciale rol in het maken van realistische prognoses en plannen, het erkennen van uitdagingen en het mogelijk maken van tijdelijke en definitieve oplossingen.

In de komende wijkkrant meer over de wijkconferentie van 19 november j.l. De komende tijd komen we ook op deze website nog terug op enkele onderwerpen die aan de orde kwamen.

Meer nieuws over Wijkconferentie 2018:

Update woonrijp maken in De Zuidlanden

De gemeente heeft het ontwerp voor de inrichting van Wiarda fase 1 gepubliceerd.

Gebruik van de Eco-Iglo voor wijkactiviteiten

Afspraken met de gemeente bieden ruimte voor meer activiteiten van en voor de wijk.

Meer nieuws