Inzet voor groenstructuur in De Zuidlanden

Inzet voor groenstructuur in De Zuidlanden

Op initiatief van PAL Groen Links hield de gemeenteraad woensdagavond een open podium over de groenstructuur in De Zuidlanden. In de structuurvisie voor De Zuidlanden uit 2011 wordt gesproken over groene aders tussen de buurtschappen door en hoe deze ruimte zou kunnen worden ingericht. Nu er nieuwe buurtschappen worden ontwikkeld is dit een goed moment om ook de groenstructuur verder uit te werken.

Tijdens de informerende bijeenkomst gaf Anne Venema een presentatie over de polder bij de windmotor aan de Hounsdyk. Onder meer door de wisselende waterstand is dit poldertje zeer in trek bij weidevogels. Venema is vlakbij opgegroeid en zit vol verhalen over het landschap en de vogels. Als voorzitter van de Jeugdvogelwacht Goutum zet hij zich samen met de stichting die het molentje beheert in voor het beheer en voortbestaan van de polder. Door de toekomst van het poldertje vast te leggen en deze een stukje uit te breiden kan deze plek nog geschikter gemaakt voor de weidevogels en natuureducatie. Hiervoor is medewerking van de gemeente nodig.

Namens Wijkpanel De Zuidlanden waren Sint Smeding en Marsha de Vries aanwezig. In onze inspraakreactie hebben we om te beginnen onze steun uitgesproken aan het betoog voor behoud van de polder bij de Hounsdyk. Dit is een mooi voorbeeld van behoud van bestaande kwaliteiten van De Zuidlanden. We hopen dat ook wijkbewoners uit De Zuidlanden, in het bijzonder onze kinderen, bij de polder zullen worden betrokken. Ook wij hebben voor de toekomstige groenstructuur in de wijk enkele aandachtspunten benoemd.

Bij de ontwikkeling van de wijk wordt de gemeente beperkt doordat grond op enkele belangrijke plekken niet in eigendom is. Ten opzichte van de structuurvisie lijken de nieuwe buurtschappen daarom meer in elkaar te schuiven. Daardoor komt het groen vooral buiten het ontwikkelde gebied te liggen, waar het niet kan worden behouden en ontwikkeld ten gunste van natuur en recreatie. In het bijzonder maken we ons zorgen over het toekomstige buurtschap Unia, dat vrijwel tegen Techum en De Klamp aan kan komen te liggen. Momenteel wordt pas bij het vaststellen van nieuwe stedenbouwkundige plannen duidelijk welke ruimte er overblijft voor groen.

De gemeenteraad praat volgende week door over de groenstructuur. Dan kunnen er ook vragen worden gesteld aan de wethouder over dit onderwerp. Eén van de mogelijkheden is dat er een apart plan voor de groenstructuur van De Zuidlanden wordt gemaakt. Hierin kan dan staan waar er precies ruimte moet blijven voor groen en hoe die ruimte ingericht zou kunnen worden. Wijkpanel De Zuidlanden zou graag zien dat ook de wijkbewoners hierbij actief worden betrokken.

Heb je in de tussentijd vragen, ideeën of andere dingen waar we iets aan kunnen hebben, stuur dan een e-mail naar info@wijkpaneldezuidlanden.nl.

De inspraakreactie van het wijkpanel is hier na te lezen.

Het open podium over dit onderwerp, inclusief de inspraak van Anne Venema en het wijkpanel, is hier terug te bekijken.

"In welke wijk we wonen, dat bepalen we vooral zelf"

Anna van Lang stelt zich voor als de nieuwe voorzitter van Wijkpanel De Zuidlanden.

Pasen 2019

Het Paasweekend komt er alweer aan, en de paashaas komt ook dit jaar weer naar de Zuidlanden!

Meer nieuws