Jaarbericht seizoen 2011-2012

Het bestuur wil in dit jaarbericht graag een terugblik geven van het afgelopen wijkpanelseizoen.

Het seizoen is gestart met het wijkfeest dat heeft plaatsgevonden op 4 september 2011. Een gezellig samenzijn op de Bleek met allerlei spelmogelijkheden voor de kinderen, een volleybalcompetitie en een heerlijke barbecue na afloop.

Omdat het organiseren van dergelijke grote activiteiten veel vraagt van de organisatie en het lastig is om steeds de groep vrijwilligers  op peil te houden is door het bestuur besloten dat een dergelijk feest vanaf dit jaar één maal per twee jaar zal worden georganiseerd door het wijkpanel.

Initiatieven vanuit de wijk kunnen a.h.v. een activiteitenplan en begroting door het Bestuur worden goedgekeurd. Deze activiteiten moeten dan wel toegankelijk zijn voor een (groot) deel van de wijk. Contactpersoon vanuit het bestuur; Ella Del Grosso; ella@wijkpaneldezuidlanden.nl

Door de diverse wisselingen in het bestuur o.a. door het vertrek van de voorzitter heeft de Stichting dit panelseizoen op een lager pitje gedraaid. Alleen de hoogst nodige overleggen/bijeenkomsten zijn bezocht en georganiseerd.

Een maal in de zes weken heeft er een overleg met GEM de Zuidlanden plaatsgevonden waarin alle lopende zaken/ontwikkelingen en knelpunten zijn besproken ten aanzien van de Zuidlanden.

Twee maal  dit seizoen zijn de actiepunten uit het wijkprogramma 2011 besproken en geëvalueerd met Anja Reus. Zij is als wijkmanager, Bram Louwers opgevolgd.

In november is het Bestuur op de hoogte gebracht van de plannen rondom de Haak en de Overijsselselaan.

Het Bestuur heeft ingestemd met een nieuw bestuursmodel waardoor de rollen en verantwoordelijkheden helder benoemd zijn en de vergaderfrequentie is teruggebracht.

In januari 2012 is Techum een eigen wijk geworden in het ophalen van oud papier door de Omrin. Iedere eerste donderdag van de maand rijdt er een vrijwilliger mee op de vrachtwagen. Gemiddeld halen we hier per maand €125,00 op wat ten gunste komt van de activiteiten in de wijk.

In januari 2012 is er huis aan huis gefolderd om nieuwe bestuursleden en vrijwilligers te werven. Aan het einde van het panelseizoen kunnen we met trots melden dat het ons is gelukt om het bestuur weer voltallig te krijgen. Het bestuur bestaat nu uit

Eric van der Goot Voorzitter eric@wijkpaneldezuidlanden.nl
Joke Speelman secretaris info@wijkpaneldezuidlanden
Hein Rozema penningmeester hein@wijkpaneldezuidlanden.nl
Monique Wetting algemeen bestuurslid en aandachtsfunctionaris voor openbare voorzieningen monique@wijkpaneldezuidlanden.nl
Wiedia Groen algemeen bestuurslid en aandachtsfunctionaris voor Verkeer en Veiligheid wiedia@wijkpaneldezuidlanden.nl
Ella Del Grosso algemeen bestuurslid en aandachtsfunctionaris voor communicatie en activiteiten ella@wijkpaneldezuidlanden.nl

Verder willen Claudia van der Lugt, Nienke Postma en Bart Groothuis een bijdrage leveren binnen de diverse werkgroepen

Op 16 mei 2012 heeft er een zeer geslaagde wijkinloop plaatsgevonden. We hebben zo’n 70 genodigden mogen verwelkomen.

Een onderwerp  dat in het bijzonder aansprak was de presentatie van het gedachten goed van shared spaces. De buurt/weg is van ons allemaal. In een werkgroep met wijkbewoners/brede school vertegenwoordiger en Janke de boer van de GEM de Zuidlanden zal in de wijk hier verder handen en voeten aan worden gegeven.

Verder was er nog de mogelijkheid om informatie te krijgen over de ontwikkelingen van de Haak en de Overijsselselaan.

Wethouder Isabella Diks heeft deze avond zowel de gemeente als de wijkbewoners uitgenodigd elkaar te ontmoeten en in dialoog te treden in plaats van als partijen tegenover elkaar te gaan staan. Vooral in onze nieuwe, in opbouw zijnde, wijk. Zij pleitte ook om een deel van de wijk  bouwklaar te verklaren waardoor het onder de afdeling wijkzaken van de gemeente kan vallen en niet meer onder GEM de Zuidlanden die zich bezig houdt met het te ontwikkelen gebied. Dit zou ook intern bij de gemeente meer duidelijkheid geven.

Ondanks dat we met een paar mensen de voortgang er in moesten houden kijken we terug op een goed wijkpanelseizoen. We hebben een aantal zaken weer aangescherpt en duidelijker gekregen. We hopen ook z.s.m. de communicatie via de website weer operationeel te hebben.

Blijf ons op de hoogte houden van wat u beweegt en wat er speelt.

Open Podium stadsverwarming De Zuidlanden

Woensdag 29 januari (morgenavond) is er een vergadering van de gemeenteraad met als thema de stadsverwarming in De Zuidlanden (buurten Techum...

Afgelasting wijkbijeenkomst 15 januari a.s.

Toelichting wijkbijeenkomst en meer informatie over de activiteiten van het wijkpanel.

Meer nieuws