ANBI

De Stichting Wijkpanel de Zuidlanden heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI kent diverse fiscale voordelen en is derhalve verplicht om jaarlijks diverse gegevens te publiceren. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen heeft de stichting op deze pagina diverse gegevens gepubliceerd.

Naam:                  Stichting Wijkpanel De Zuidlanden

RSIN:                    8227.36.998

Postadres:          Blinen 9, 8941BG Leeuwarden

E-mail:                  info@wijkpaneldezuidlanden.nl

Doelstelling:

De Stichting Wijkpanel De Zuidlanden heeft de volgende doelstellingen:

 • Het behartigen en bevorderen van de belangen en onderlinge contacten van de  wijkbewoners van de wijk De Zuidlanden te Leeuwarden, in het bijzonder op het terrein van leefbaarheid en veiligheid van de wijk;
 • Optreden als vertegenwoordiger van de bewoners van de wijk De Zuidlanden; -Organiseren van activiteiten voor de wijkbewoners;
 • Verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijke kan zijn.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

Het Wijkpanel de Zuidlanden houdt zich op dit moment bezig met de volgende onderwerpen:

 • Gesprekspartner van de gemeente Leeuwarden inzake diverse actuele thema’s m.b.t. De Zuidlanden (bijvoorbeeld: inrichting van de (nieuwe) buurtschappen en infrastructurele (m.n. verkeersveiligheid) thema’s)
 • Het organiseren van de jaarlijkse wijkbijeenkomst met actuele thema’s die betrekking hebben op de wijk;
 • Het jaarlijkse Wijkfeest De Zuidlanden (september 2021);
 • Activiteiten voor de Jeugd (sport- en speldag, diverse avond bijeenkomsten, Sint Maarten, Sinterklaas);
 • Het beheren en exploiteren van de Ijsbaan Techum;
 • Het uitgeven van 2 a 3 edities (per jaar) van de “Wijkkrant De Zuidlanden”.

Bestuurssamenstelling:

 • Voorzitter: Anna van Lang
 • Penningmeester: Jan-Willem Haandrikman
 • Secretaris: VACATURE
 • Overige bestuursleden: Emiel Dekker, Jessica de Haan-Nieuwhof

Beloningsbeleid:

Het statutair bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden. Alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Periodiek terugkerende activiteiten:

 • Jaarbijeenkomst voor wijkbewoners in Van der Valk Leeuwarden, informatie over Buurtschap Unia, de Hem (oktober 2019)
 • Organisatie Wijkfeest De Zuidlanden op de Molkenkelder (september 2019)
 • Sint Maarten optocht op It Tek (november 2019)
 • Sinterklaasfeest voor de jeugd in Van der Valk Leeuwarden (november 2019)
 • Kerstmarkt op de Molkenkelder (december 2019)
 • Sport- en Speldag voor de jeugd (juli 2020)
 • Uitgave (3 a 4x per jaar) van de “Wijkkrant De Zuidlanden” (voor het laatst december 2020)

Vanwege de COVID-19 pandemie zijn er in 2020 minder (terugkerende) activiteiten geweest.

Incidentele activiteiten:

 • Ondersteuning opzetten Pluktuin Buurtschap Wiarda (2019-heden) (met financiële ondersteuning Mienskipsfonds)
 • Ondersteuning opzetten Speel- en ontmoetingsplek buurtschap Wiarda (2020-heden) (met financiële ondersteuning Mienskipsfonds)
 • Ondersteuning opzetten Buurttuin buurtschap Techum (2021-heden) (met financiële ondersteuning Mienskipsfonds en Rabobank)

Doorlopende activiteiten:

 • Beheer/exploitatie van de IJsbaan Techum (met financiële ondersteuning van Gemeente Leeuwarden)
 • Coördinatie inzamelen Oud Papier in de wijk

Baten en Lasten van de Stichting

Balans van de Stichting